CHORUS
wIlajQo’; wIchaw’Qo’
Qo’! wIlajQo’; wIchaw’Qo’
wIlajchoHQo’; wIchaw’choHQo’. Qo’!

mawIvlaH. DIbvam wIghaj.
‘ej ‘e’ yInge’qanglaHQo’
yInvam ‘oHbej. bomvam ‘oHbej

ngup DISuvchoH. DIcho’choH
Sanmaj yIwIvQo’
cheSovbe’; naDev ‘oHbe’ Daqraj’e’

CHORUS
wIlajQo’; wIchaw’Qo’
Qo’! wIlajQo’; wIchaw’Qo’
wIlajchoHQo’; wIchaw’choHQo’. Qo’!

bInguqqu’. ‘eDjen SoHqu’
taHtaH ngoQlIj. vImuSqu’.
pagh wIneHQo’.
SoHvo’ pagh wIHevbe’

ram yInlIj. bIQaq. DavHam.
bIDal. bIHoQ. chIvo’vam
yInlIj; pollaH pagh polHa’laH

BRIDGE
wo’ wo’ wo’ x2
malugh. (maj!)
matlhab. (maj!)
maSuv. (maj!)
Datlhoj. maj!

CHORUS (3x)
wIlajQo’; wIchaw’Qo’
Qo’! wIlajQo’; wIchaw’Qo’
wIlajchoHQo’; wIchaw’choHQo’. Qo’!

YELLED LINES:
Qo’!
pujqu’ yuQjIjDIvI’!
Heghlu’meH QaQ jajvam!

from bommey qu’ (Fierce Songs), released April 17, 2017
Translator: Michael Roney, Jr.