The Night Before Christmas
Translated by Matt Whiteacre

*QISmaS* wa’Hu’ ram ‘oH
juHDaq naQ vIHbe’bej Ha’DIbaH Hoch.
qulDaq HuS paSlogh tebmeH *St. Nicholas* cholDI’.
ghoD to’baj najvIS langhach Qong puqbe’.
QongpaH ghaH be’nal’e’ ‘ej nIvnav jIH.
leS ram maj wIghuH.
yotlhDaq qaSlu’ ‘e’ vIQoy.
Hur tu’meH jIHDaq jIqetqu’.
peDDaq chu’ boch maSwov ‘e’ HochDaq cha’bogh ghajmoH Dungluq wovghach.
mInDu’wIj SIv nargh nuq.
tepqengwI’Hom chorgh Qa’ je ‘oH.
chIjwI’ Sey ghaj ‘oH.
*St. Nicholas* ‘oH ‘e’ vISov.
Qa’Daj nom law’ chalHa’DIbaH’a’ nom puS.
pongmeychaj jach.
mara matlh je qeng je qolotlh je.
qoreQ QaS je Qel je Qugh je.
DungjuHDaq peghoS ra’.
HuD’a’ chong lughomDI’ poch QaD puvmoH SuS’a’.
vaj DungjuHDaq puv Qa’ tepqengwI’ je nob je.
tugh tepqengwI’ mevvIS DungjuHDaq Qa’ qam vIQoy.
jIHwIj vIchu’Ha’ ‘ej jItlhe’.
pay’ pa’majDaq jol *santa*.
Ha’DIbaH DIrmey tuQ
DubDajDaq qeng nobmey boSghach.
jaj tagh mechwI’ ‘e’ rur.
mInDu’ boch.
Quch ghegh.
qevpobDu’ Doq.
naHHom rur ghIch.
qab’a’ ghaj.
burghHom ghaj je.
vIlegh vaj jIquv.
nom wa’ mIn SoQmoH.
Qobbe’ ‘e’ mu’ang.
jatlhbe’ ‘ach SIbI’ vumqa’.
paSlogh teb.
vaj tlhe’.
tepqengwI’ ghuHmoHmeH retlh ghIchDaj lan nItlhDaj.
vaj jol
Qa’mey jach ‘ej puv bIH.
boghaj *QISmaS* Quch ‘ej boghaj ram majQa’ jach ‘e’ leghghach mejpa’ vIQoy.