toQDuj SuD ‘ej wov

(Note: This song is not grammatical)

vIboghpu’ ‘ej yuQvamDaq
‘oHvo’ puvbogh SuvwI’ yInpu’
‘ej maHvaD yInDaj ja’pu’
toQDuj SuD ‘ej wovDaq
vaj HovmeyDaq mapuvbej
hIp qIj, qIj ‘ej wovmajDaq
‘ej Hoch wIqIHbogh wIchargh
toQDuj SuD ‘ej wov wIlo’

toQDuj SuD ‘ej wovDaq mayIn Hoch
toQDuj SuD ‘ej wov, toQDuj SuD ‘ej wov
toQDuj SuD ‘ej wovDaq mayIn Hoch
toQDuj SuD ‘ej wov, toQDuj SuD ‘ej wov

DujDaq betleHmaj wIqem
QaD qaghmaj Hoch ‘ej polpu’
tlhIngan ghe’naQmey wIbom…
[brief musical interlude]

toQDuj SuD ‘ej wovDaq mayIn Hoch
toQDuj SuD ‘ej wov, toQDuj SuD ‘ej wov
toQDuj SuD ‘ej wovDaq mayIn Hoch
toQDuj SuD ‘ej wov, toQDuj SuD ‘ej wov

vaj neHmaH wIveghbejpu’
romuluSnganpu’ DIja’, reH’a’
‘ej chalmeyvo’ DIbachpu’
toQDuj SuD ‘ej wov wIlo’

toQDuj SuD ‘ej wovDaq mayIn Hoch
toQDuj SuD ‘ej wov, toQDuj SuD ‘ej wov
toQDuj SuD ‘ej wovDaq mayIn Hoch
toQDuj SuD ‘ej wov, toQDuj SuD ‘ej wov

toQDuj SuD ‘ej wovDaq mayIn Hoch
toQDuj SuD ‘ej wov, toQDuj SuD ‘ej wov
toQDuj SuD ‘ej wovDaq mayIn Hoch
toQDuj SuD ‘ej wov, toQDuj SuD ‘ej wov