Twelve Days of Christmas

qaSDI’ QISmas jaj wa’, jIHvaD Dochvam nob bang matlh:
meQtaHbogh wa’ ‘enterpray’qoq.

qaSDI’ QISmas jaj cha’, jIHvaD Dochvam nob bang matlh:
cha’ romuluS HIq,
je meQtaHbogh wa’ ‘enterpray’!

qaSDI’ QISmas jaj wej, jIHvaD Dochvam nob bang matlh:
wej yuch yIH
cha’ romuluS HIq,
je meQtaHbogh wa’ ‘enterpray’!

qaSDI’ QISmas jaj loS, jIHvaD Dochvam nob bang matlh:
loS betleH jej
wej yuch yIH
cha’ romuluS HIq,
je meQtaHbogh wa’ ‘enterpray’!

qaSDI’ QISmas jaj vagh, jIHvaD Dochvam nob bang matlh:
– vagh toQDuj Doj
loS betleH jej
wej yuch yIH
cha’ romuluS HIq,
je meQtaHbogh wa’ ‘enterpray’!

qaSDI’ QISmas jaj jav, jIHvaD Dochvam nob bang matlh:
jav bajorngan tlhIv,
– vagh toQDuj Doj
loS betleH jej
wej yuch yIH
cha’ romuluS HIq,
je meQtaHbogh wa’ ‘enterpray’!

qaSDI’ QISmas jaj Soch, jIHvaD Dochvam nob bang matlh:
Soch romuluSngan ‘ong,
jav bajorngan tlhIv,
– vagh toQDuj Doj
loS betleH jej
wej yuch yIH
cha’ romuluS HIq,
je meQtaHbogh wa’ ‘enterpray’!

qaSDI’ QISmas jaj chorgh, jIHvaD Dochvam nob bang matlh:
chorgh verengan qur,
Soch romuluSngan ‘ong,
jav bajorngan tlhIv,
– vagh toQDuj Doj
loS betleH jej
wej yuch yIH
cha’ romuluS HIq,
je meQtaHbogh wa’ ‘enterpray’!

qaSDI’ QISmas jaj Hut, jIHvaD Dochvam nob bang matlh:
Hut be’tatlhoyDngan nuQ,
chorgh verengan qur,
Soch romuluSngan ‘ong,
jav bajorngan tlhIv,
– vagh toQDuj Doj
loS betleH jej
wej yuch yIH
cha’ romuluS HIq,
je meQtaHbogh wa’ ‘enterpray’!

qaSDI’ QISmas jaj wa’maH, jIHvaD Dochvam nob bang matlh:
wa’maH tera’ngan ghIH,
Hut be’tatlhoyDngan nuQ,
chorgh verengan qur,
Soch romuluSngan ‘ong,
jav bajorngan tlhIv,
– vagh toQDuj Doj
loS betleH jej
wej yuch yIH
cha’ romuluS HIq,
je meQtaHbogh wa’ ‘enterpray’!

qaSDI’ QISmas jaj wa’maH wa’, jIHvaD Dochvam nob bang matlh:
wa’maH wa’ qarDaSngan qej,
wa’maH tera’ngan ghIH,
Hut be’tatlhoyDngan nuQ,
chorgh verengan qur,
Soch romuluSngan ‘ong,
jav bajorngan tlhIv,
– vagh toQDuj Doj
loS betleH jej
wej yuch yIH
cha’ romuluS HIq,
je meQtaHbogh wa’ ‘enterpray’!

qaSDI’ QISmas jaj wa’maH cha’, jIHvaD Dochvam nob bang matlh:
wa’maH cha’ vulqanngan Dal,
wa’maH wa’ qarDaSngan qej,
wa’maH tera’ngan ghIH,
Hut be’tatlhoyDngan nuQ,
chorgh verengan qur,
Soch romuluSngan ‘ong,
jav bajorngan tlhIv,
– vagh toQDuj Doj
loS betleH jej
wej yuch yIH
cha’ romuluS HIq,
je meQtaHbogh wa’ ‘enterpray’!