200785_192227737483193_5894365_n
jIH

qurgh ‘oH pongwIj’e’.

tlhIngan jIH.

De’wI’mey vIparHa’ ‘ej De’wI’mey law’ vIghaj.

Windows, Linux, Palm OS, webOS, Android, iOS je vIlo’.

Holmey vIparHa’ je ‘ej vIghun ‘e’ vItIv je.

qen much vImughpu’. Klingon Christmas Carol ‘oH pongDaj’e’.

yaHwIj

Cincinnati Youth CollaborativeDaq jIvum.

Huch Suqbe’ CYC.

puqpu’ QaH.

puqpu’vaD mentorpu’ tutorpu’ tu’.

CYCDaq De’wI’meychaj vItI’ ‘ej De’chaj vIloH.

yaHwIj vIparHa’ ‘ej qech QaQ lughaj ‘e’ vISov.

puqpu’ vIQaH ‘e’ vItIv.

bommeywIj

bommey vIparHa’ ‘ej bommey vImugh ‘e’ vIparHa’.

bommey law’ vImugh.

bommey vImughbogh DalaD ‘e’ DaneHchugh naDev yIwIv.

bom Daghajchugh ‘ej vImugh ‘e’ DaneH HIrI’.

rI’Se’wIj ‘oH qurgh-Daq-wizage.net’e’. {-Daq-}{‘e’}

je yIteqnIS qoj vumbe’ rI’Se’wIj.

pItlh